Top

Serveis

Anàlisis, estructuració i desenvolupament de projectes d’inversió

Analitzem per inversors privats o institucionals oportunitats d’inversió tant en el sector de les infraestructures, els serveis o en l’àrea immobiliària. Els nostres serveis inclouen l’acompanyament en les següents etapes:

 • Identificació oportunitats d’inversió
 • Estudis de mercat i anàlisis d’alternatives d’inversió  
 • Auditoria i viabilitat econòmica financera d’inversions
 • Estructuració d’operacions
 • Anàlisis de riscos
 • Identificació d’instruments de financiació
 • Intermediació i negociació amb finançadors
 • Project Management
ppp2
Partenariats públic-privats, remunicipalitzacions i privatitzacions

A Ardana analitzem què projectes són adequats per ser desenvolupats mitjanant col·laboració públic privada i quins no. En el cas de què estudis tècnics determinin que la metodologia PPP és adequada, quina de les diverses fórmules és la idònia. Entre els nostres serveis es troben:

 • Estudis de viabilitat de projectes PPP, remunicipalitzacions i privatitzacions
 • Anàlisis cost-beneficio i VfM
 • Estructuració de projectes
 • Anàlisis de riscos
 • Identificació d’instruments de finançament
 • Anàlisis i determinació de processos de contractació
 • Redacció de plecs de condicions i contractes
 • Modelització financera
 • Determinació de tarifes
 • Determinació d’indicadors (KPIs)
 • Avaluació d’ofertes
 • Preparació d’ofertes per empreses privades
 • Assistència en negociació i modificació de contractes
 • Project Management
Identificació i selecció d’oportunitats d’inversió

Detectem i analitzem oportunitats d’inversió pels nostres clients en els diferents sectors, identificant i seleccionant partners i entitats finançadores. Els nostres experts tècnics i financers identifiquen i analitzen els riscos potencials, identifiquen costos ocults, valoren els actius, analitzen la gestió li les relacions contractuals i determinen cash flows futurs.

MA2
Due dilligence en processos M&A

Due dilligence tècnica i financera de projectes d’inversió en infraestructures, serveis i projectes de tipus immobiliari, en operacions de compra i venda. Els nostres experts tècnics i financers identifiquen i analitzen els riscos potencials, identifiquen costos ocults, valoren els actius, analitzen la gestió li les relacions contractuals i determinen cash flows futurs.

Modelització financera

Els nostres experts financers realitzen models econòmic-financers per identificar rendibilitats, tarifes, escenaris òptims de finançament i d’estructuració.

Anàlisis cost-benefici i estudis de viabilitat

Desenvolupem estudis per identificar i avaluar la idoneïtat dels projectes planificats per les administracions públiques i el retorn o beneficis que tenen per la societat. Entre els estudis que realitzem:

 • Estudis de viabilitat tècnica i financera
 • Anàlisis de cost-benefici, valorant aspectes de tipus social, mediambiental i financers.
 • Value for Money
RISK2
Anàlisis de riscos

L’anàlisi dels riscos que té un projecte és un aspecte clau per assegurar l’èxit d’un procés de contractació. En l’anàlisi de riscos identifiquem les següents etapes:

 • Identificació dels riscos
 • Avaluació i valoració qualitativa i quantitativa
 • Assignació de cada risc a aquella part que millor és capaç de gestionar-lo
 • Mitigació. Recerca de les fórmules més adequades per reduir o limitar els riscos del projecte
 • Supervisió de l’evolució dels riscos durant la vida útil del projecte
purpose-of-saving-money
Planificació i promoció de polítiques d’inversió

 • Acompanyament a administracions públiques i inversors en la presa de decisions en els seus plans d’inversió.
 • Desenvolupament i redacció de plans d’inversió
 • Identificació d’oportunitats d’inversió per concessionaris i fons institucionals
 • Preparació i assessorament en road shows
Disseny de processo de contractació i preparació d’ofertes

 • Identificació i selecció de les fórmules més adequades de licitació per cada projecte
 • Redacció de plecs de condicions i contractes
 • Determinació de KPIs i tarifes
 • Acompanyament i assessorament en processo de diàleg competitiu i negociats
 • Avaluació i anàlisis d’ofertes
 • Preparació d’ofertes per empreses privades