Top

Sectors

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Estructuració de projectes de rehabilitació d’edificis a nivell energètic i arquitectònic.

Identificació de les fórmules legals, financeres i tècniques que fan viables cadascun dels projectes, amb l’objectiu d’obtenir aquella fórmula que minimitza la inversió inicial del client i maximitza el seu benefici.

SMART CITIES

Planificació, disseny i estructuració de projectes de col·laboració entre sector públic i sector privat en l’àrea de la transformació tecnològica de les ciutats. IT, big data, telecomunicacions, etc.

SOSTENIBILITAT URBANA

Planificació, disseny i estructuració de solucions en les que es promou la sostenibilitat dels recursos i serveis de la ciutat amb l’objectiu de convertir a les ciutats en espais de convivència, cohesió social i sostenibilitat ambiental.

Projectes d’urbanització sostenible, smart grids, energies renovables, transport urbà col·lectiu sostenible, crowdsourcing, gestió eficient dels recursos, participació ciutadana, gobernança social, etc

SERVEIS URBANS

Planificació, disseny I estructuració de serveix urbans amb l’objectiu de millorar la seva eficiència i  identificar les millores fórmules de gestió.

Aigua, residus sòlids, transports, energia, etc

INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

Anàlisi, disseny de procediments de licitació, estructuració i gestió de projectes de grans infraestructures de transport.

Carreteres, autopistes, ferrocarrils, ports i aeroports.

INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

Anàlisis, disseny de procediments de licitació, estructuració i gestió de projectes de grans infraestructures hidràuliques.

Projectes de reg, captació i distribució d’aigua potable, depuració, salinització. etc

INFRAESTRUCTURES SOCIALS

Anàlisi, disseny de procediments de licitació, estructuració i gestió de projectes de grans infraestructures socials.

Hospitals, centres educatius, parcs, serveis socials, etc

ENERGIES RENOVABLES

Anàlisi tècnic, financer i legal de projectes de parcs eòlics, solars, centrals hidroelèctriques, etc

Recerca i selecció de fonts de finançament i inversió.